REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art.2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych, Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art.3. W skład organów Samorządu nie mogą wchodzić osoby niebędące uczniami szkoły.

Art.4. Organem Samorządu jest Prezydium Samorządu Uczniowskiego, z Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na czele.

Art.5. 1. Samorząd klasowy jest wyłaniany w wyborach, które przeprowadzają uczniowie .

2. Uczniowie oddziałów określają samodzielnie zasady wyłaniania swoich przedstawicieli.

3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma obowiązek uzgadniania swoich działań z samorządami klasowymi podczas zebrań organizowanych zgodnie z potrzebami.

4. Uzgodnione działania są przedstawiane uczniom.

Rozdział II

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art.6. Prezydium Samorządu Uczniowskiego działa w porozumieniu z opiekunem samorządu i Dyrektorem Szkoły.

Art.7. Prezydium Samorządu Uczniowskiego wyznacza kierunki i sposoby działania Samorządu Uczniowskiego.

Art.8. Skład Prezydium Samorządu stanowią: Przewodniczący Samorządu, Zastępca Przewodniczącego oraz 3 pozostałych członków Prezydium, poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszym regulaminie.

Art.9. Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Samorządu.

Art.10. Zastępca Przewodniczącego Samorządu pomaga Przewodniczącemu w kierowaniu działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Art.11.1. Powoływany jest Skarbnik Samorządu. Skarbnikiem może zostać każdy członek PSU, za wyjątkiem Przewodniczącego.

2. Skarbnik odpowiedzialny jest za zarządzanie finansami.

Art.12.1. Do kompetencji Prezydium Samorządu Uczniowskiego należy:

a) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej, rozrywkowej i turystycznej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

b) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich sfer życia szkoły;

c) zwracanie się do Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i innych instytucji lub organizacji z wnioskiem o przyznanie środków na działalność regulaminową Samorządu;

d) współpraca w realizacji swych zadań z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz organami innych szkół, instytucji lub organizacji;

e) wydawanie komunikatów dotyczących działalności Samorządu.

2. Prezydium Samorządu ma prawo koordynować wszystkie inicjatywy uczniowskie.

Art.13. Prezydium Samorządu Uczniowskiego ma prawo reprezentować uczniów przed Organami Szkoły, a także wnioskować w uzasadnionych przypadkach o podwyższenie lub obniżenie uczniom oceny z zachowania lub przyznanie innych nagród lub kar.

Rozdział III

Sekcje Samorządu

Art.14. Prezydium Samorządu może utworzyć Sekcje Samorządu.

Art.15. Sekcje Samorządu to organy pomocnicze, które zajmują się koordynacją działań uczniów w określonej sprawie.

Art.16. Sekcje: dekoracyjna, organizacyjna oraz techniczna obowiązkowo muszą zostać powołane najpóźniej miesiąc po przeprowadzonych wyborach. Prezydium może w ciągu roku dodatkowo powołać inne Sekcje, w miarę potrzeb i możliwości.

Art.17. Prezydium wybiera i powołuje Przewodniczącego Sekcji, który organizuje pracę Sekcji oraz odpowiada za jej działania przed Prezydium. Przewodniczący Sekcji nie musi być członkiem Prezydium Samorządu. Funkcji Przewodniczącego Sekcji nie może pełnić Przewodniczący Samorządu.

Art.18. Przewodniczącym i Członkiem Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

Art.19. Członek Sekcji ma obowiązek brać czynny udział w działaniach Sekcji. Spełnienie tego obowiązku może być argumentem za podwyższeniem oceny z zachowania, nagminne łamanie - argumentem za obniżeniem.

Rozdział IV

Opiekun Samorządu

Art.20.1. Prezydium Samorządu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, powołuje Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2. Opiekun Samorządu musi zostać powołany najpóźniej miesiąc po przeprowadzeniu wyborów. W przeciwnym wypadku, automatycznie przedłużana jest kadencja Opiekuna Samorządu, pełniącego swoją funkcję w poprzednim roku.

Art.21. Opiekun to członek Rady Pedagogicznej, który wspiera członków Prezydium Samorządu w wykonywaniu przez nich swoich obowiązków.

Rozdział V

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO PREZYDIUM SAMORZĄDU

Art.22.1. Wybory odbywają się w październiku.

2. Dokładną datę wyborów wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

Art.23.1.Kandydować do Prezydium Samorządu może każdy uczeń.

2. Zgłoszenie kandydatury jest równoznaczne z przekazaniem Opiekunowi Samorządu podpisów min. 50 uczniów oraz min. 3 nauczycieli popierających daną kandydaturę w wyznaczonym przez niego terminie.

3.Każdy kandydat powinien sporządzić swój program wyborczy i przekazać go Opiekunowi Samorządu przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.

Art.24.1. Kampania wyborcza rozpoczyna się 6 dni roboczych przed dniem, w którym przeprowadzane są wybory i trwa 5 dni roboczych; w dzień wyborów oraz dzień przed nimi obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza całkowity zakaz prowadzenia jakichkolwiek form agitacji wyborczej.

2.W trakcie trwania kampanii każdy kandydat ma prawo do zaprezentowania swojego programu wyborczego oraz prowadzenia różnorakich form agitacji wyborczej przy zachowaniu zasad fair play.

3.Łamanie zasad fair play przez kandydata można zgłaszać Opiekunowi Samorządu, a w skrajnych przypadkach Dyrektorowi.

Art.25.1. Powoływana jest Komisja Wyborcza, która przeprowadza wybory. W skład Komisji wchodzą wybrani uczniowie, niebędący kandydatami, oraz Opiekun Samorządu w charakterze obserwatora.

2. Do kompetencji Komisji Wyborczej należy:

a) przygotowanie kart wyborczych;

b) przeprowadzenie głosowania;

c) przeliczenie głosów;

d) ogłoszenie wyników głosowania najpóźniej dzień po przeprowadzeniu wyborów.

Art.26.1. Komisja Wyborcza może stwierdzić nieważność wyborów w przypadku:

a) naruszenia przez kandydatów przepisów Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, określających tryb wyboru Przewodniczącego, w szczególności w przypadku prowadzenia agitacji wyborczej w trakcie trwania ciszy wyborczej;

b) błędów w procedurze wyborczej;

c) prób wpływania na wynik wyborów.

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Wyborczą nieważności głosowania, przeprowadza się je ponownie, w terminie do 7 dni od dnia unieważnienia wyborów.

Art.27. Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest wybierane na roczną kadencję.

Art.28.1. Członkami Prezydium Samorządu zostaje 5 osób, które uzyskały największe ilości głosów w wyborach. W przypadku, gdy ilość kandydatów jest mniejsza niż 5, ilość członków Prezydium jest równa ilości kandydatów.

2. Osoba, która w wyborach uzyskała największą ilość głosów, zostaje Przewodniczącym Prezydium. Zastępcą Przewodniczącego zostaje osoba, która w wyborach uzyskała drugie miejsce pod względem ilości oddanych na nią głosów.

3. W przypadku, gdy na pierwszym miejscu pod względem ilości oddanych głosów znajduje się więcej niż jedna osoba ex aequo, Przewodniczący jest wśród nich wybierany przez nowo wybrane Prezydium.

4. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu pod względem oddanych głosów, uprawniającym do zostania Członkiem Prezydium, znajduje się więcej niż jedna osoba ex aequo, wszystkie te osoby zostają członkami Prezydium.

5. Od dnia 1 września do dnia przeprowadzenia nowych wyborów, w skład Prezydium wchodzą wszyscy jego członkowie, którzy nadal są uczniami szkoły. W przypadku, gdy Przewodniczący Samorządu nie jest już uczniem szkoły, wśród obecnych członków Prezydium wybiera Członka Prezydium, który będzie pełnił jego obowiązki.

Rozdział VI

TRYB ODWOŁANIA I REZYGNACJI CZŁONKÓW PREZYDIUM SAMORZĄDU

Art.29. W przypadku potwierdzonego i nagminnego łamania przepisów Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Samorządu lub przynajmniej 3 Członków Prezydium może zgłosić wniosek o odwołanie Członka Samorządu Uczniowskiego. Wniosek jest rozpatrywany przez zespół w składzie: Dyrektor, Opiekun Samorządu, Pedagog Szkolny.

Art.30. W przypadku, gdy wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie, stwierdza się odwołanie Członka Prezydium i zarządza wybory uzupełniające, które muszą zostać przeprowadzone najpóźniej miesiąc po odwołaniu.

Art.31.1. Każdy Członek Prezydium ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnację przedstawia Prezydium Samorządu oraz Dyrektorowi. W takim przypadku zarządza się wybory uzupełniające, które muszą zostać przeprowadzone najpóźniej miesiąc po złożeniu rezygnacji.

2. Jeżeli Przewodniczący Prezydium chce zrezygnować ze swojego stanowiska, ale nadal pozostać Członkiem Prezydium, funkcję Przewodniczącego obejmuje osoba będąca do tej pory Wiceprzewodniczącym. W przeciwnym wypadku muszą zostać przeprowadzone wybory uzupełniające na Przewodniczącego.

Art.32.1. W wyborach uzupełniających na Przewodniczącego mogą kandydować obecni Członkowie Prezydium.

2.Jeżeli w wyborach wygra osoba niebędąca wcześniej członkiem Prezydium, zostaje ona Przewodniczącym, a skład reszty Prezydium pozostaje bez zmian. W przypadku, gdy w wyborach wygra osoba będąca wcześniej członkiem Prezydium, zostaje ona Przewodniczącym, a jej miejsce w składzie Prezydium zajmuje osoba, która w wyborach uzupełniających uzyskała najwięcej głosów spośród wszystkich osób niebędących wcześniej Członkami Prezydium.

Art.33 Ustępujący Przewodniczący pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.34.1. Każdy uczeń ma prawo zgłosić do Prezydium Samorządu wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących życia szkoły i działalności Samorządu Uczniowskiego.

2. Wnioski muszą być składane na piśmie.

3. Prezydium musi ustosunkować się pisemnie w terminie 14 dni do każdego wniosku i opinii.

Art.35.1. Każda klasa ma obowiązek stosować się do zaleceń Prezydium oraz terminowo wykonywać powierzone zadania.

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek informować członków Prezydium Samorządu o wszystkich podejmowanych przez nich inicjatywach i działaniach.

Art.36. W przypadkach nie objęcia danych kwestii przez niniejszy regulamin, sprawę rozstrzyga Prezydium Samorządu.

Art.37. 1. Regulamin może zostać zmieniony z inicjatywy Prezydium SU, Dyrektora Szkoły lub na wniosek podpisany przez minimum 10% uczniów szkoły.

2.Wniosek o zmianę regulaminu jest rozpatrywany na zebraniu PSU z samorządami klasowymi.

3.Zmiany do regulaminu wprowadza się drogą głosowania, zwykłą większością głosów.

Art.38. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.