Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiegow Warszawie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Program profilaktyczny został skonstruowany dzięki diagnozie środowiska uczniowskiego z wykorzystaniem następujących narzędzi:

 1. ankieta dla rodziców
 2. ankieta dla uczniów
 3. obserwacja zachowania uczniów
 4. rozmowy z rodzicami i uczniami
 5. analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych
 6. analiza dokumentacji pedagoga i psychologa szkolnego
 7. wywiady z wychowawcami klas, nauczycielami i personelem szkoły

I. Obszary zagrożenia w grupie wiekowej gimnazjum:

 1. pierwsze kontakty uczniów z używkami i innymi substancjami zmieniającymi świadomość lub czynnikami powodującymi uzależnienia;
 2. problem wagarów;
 3. problem kradzieży na terenie szkoły (marginalny);
 4. duże różnice w zakresie posiadanej wiedzy między poszczególnymi uczniami powodujące konflikt interesów i potrzeb - trudności z wykorzystaniem potencjału intelektualnego poszczególnych uczniów;
 5. pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
 6. agresja nastolatków (drobne bójki, wymuszenia);
 7. dojrzewanie;
 8. radzenie sobie ze stresem i przeciążeniem nauką;

II. Kierunki działań profilaktycznych i interwencyjnych

Profilaktyczne działania szkoły mające na celu eliminację wyodrębnionych problemów:

 1. Doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy nauczycieli i wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych,
 2. Opracowanie zasad postępowania wychowawców i nauczycieli w konkretnych sytuacjach,
 3. Opracowanie jasnego systemu zachowania ucznia,
 4. Współpraca z samorządem uczniowskim i włączenie go w realizację programu wychowawczego,
 5. Systematyczne organizowanie zajęć profilaktycznych przez pedagoga, psychologa i wychowawców klas dla uczniów (uaktywnienie społeczności uczniowskiej, propozycje działań prospołecznych, propozycje spędzenia czasu wolnego),
 6. Współpraca z rodzicami - przekazywanie wiedzy na temat zagrożeń, włączanie ich w życie szkoły,
 7. Wyposażenie biblioteki szkolnej w fachową literaturę z zakresu profilaktyki,
 8. Współpraca z policją i strażą miejską - zajęcia prewencyjne dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, szybka interwencja w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczanie imprez szkolnych,
 9. Współpraca z OPS w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
 10. Zapewnienie uczniom ciekawych możliwości spędzenia wolnego czasu (oferta zajęć pozalekcyjnych),
 11. Zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych akcjach na rzecz szkoły i środowiska,
 12. Zajęcia w klasach rozbite na grupy wiekowe (zajęcia profilaktyczne prowadzone przez pedagoga i psychologa),
 13. Kształtowanie systemu wartości we współpracy z rodzicami,
 14. Systematyczne omawianie, w ramach rad pedagogicznych, efektów realizacji planu profilaktycznego w szkole, wprowadzanie korekt,
 15. Ewaluacja planu wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki.