Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiegow Warszawie

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

I. Cele:

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

II. Kryteria oceniania.

1. Ustala się dwa okresy klasyfikacyjne zwane dalej semestrami. Terminy klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej ustala Dyrektor Szkoły.

2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

3. Podstawą ustalenia oceny są wymagania edukacyjne i kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów.

4. Wymagania edukacyjne formułują zespoły nauczycieli danego przedmiotu na wspólnym posiedzeniu. Ustalone przed rozpoczęciem roku szkolnego wymagania są dostępne dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców poprzez stronę internetową szkoły o:

a)wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)warunkach i trybie otrzymania wyższej oceny niż przewidywana roczna.

6. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

a)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

b)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

7. Zasady oceniania, o których jest mowa w pkt. 5. nauczyciel omawia z uczniami na pierwszej lekcji. Zasady oceniania, o których jest mowa w pkt. 6. wychowawca przekazuje na pierwszej lekcji wychowawczej/pierwszym zebraniu rodziców.

8. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów określonych programem nauczania ocenia się w stopniach semestralnych wg następującej skali:

Stopień

Skrót
literowy

Stopień zapisany cyfrą

Celujący

cel

6

Bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

Dopuszczający

dop

2

Niedostateczny

ndst

1

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się oceny zawierające „+” i „-”.

9. Ustala się następujące progi procentowe poszczególnych ocen, dla sprawdzianów pisemnych godzinnych obejmujących większe partie materiału:

95% - celujący

85% - bardzo dobry

70% - dobry

50% - dostateczny

40% - dopuszczający

poniżej 30% - niedostateczny

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, kierując się kryteriami zapisanymi w pkt. 12. Załącznika nr 4 do Statutu. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia w oparciu o zasady zawarte w rozdziale VIII. Ocena zachowania ucznia Załącznika nr 4 do Statutu.

11. Wystawiając ocenę uwzględnia się indywidualne możliwości ucznia. Na podstawie orzeczenia lekarza specjalisty lub poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel odpowiednio dostosowuje wymagania do możliwości ucznia.

12. Przy wystawianiu oceny z zajęć edukacyjnych nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami ogólnymi:

a) posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami;

b) postępy ucznia w semestrze (w roku szkolnym);

c) zakres i jakość wiadomości;

d) rozumienie materiału dydaktycznego

e) średnią ważoną, jaką uczeń osiągnął w semestrze/w ciągu roku szkolnego,

f) przy wystawianiu oceny z wf, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych i techniki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek ucznia oraz wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów;

W przypadku wychowania fizycznego przy ocenie bierze się pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

g) w klasach I i II brane są pod uwagę wyniki sprawdzianu rocznego przeprowadzanego jako egzamin próbny na wzór egzaminu gimnazjalnego. Wynik egzaminu może obniżyć lub podwyższyć roczną ocenę klasyfikacyjną o jeden stopień.

Wynik sprawdzianu rocznego jest wpisywany do dziennika elektronicznego. Wagę tego stopnia ustala na 4;

Warunki, jakie musi spełnić uczeń, aby uzyskać następujące stopnie:

Kryterium

Poziom
w stopniach

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ; zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz; samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.

6

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego; wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ; właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela; umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela; poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

5

Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi; poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela; stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych, inspirowane przez nauczyciela; poprawność językowa, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany.

4

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi; dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela; stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela; niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

3

Częściowe opanowanie podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione; ograniczone rozumienie podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela; liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.

2

Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami; zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy; bardzo liczne i poważne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem potocznym.

1

13. Oceny

a) oceny są jawne dla ucznia i rodziców. Jawność jest realizowana poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym. Dziennik elektroniczny podaje wartość średniej ważonej będącą chwilową informacją o przewidywanej ocenie śródrocznej/rocznej;

b) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:

1. uczniom - przy wystawianiu ocen

2. rodzicom – w dniu zebrań klasowych lub podczas dnia otwartego lub w innym terminie (po jego uzgodnieniu pomiędzy nauczycielem i rodzicami)

c) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i rodzicom. Sprawdziany godzinne są archiwizowane w szkole do 2 dnia po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Na wniosek ucznia lub rodzica sprawdzian ten wypożyczany jest do domu i zwracany do szkoły w terminie do 5 dni, w których odbywają się zajęcia szkolne. Wyjątek stanowią autorskie testy i sprawdziany nauczycieli oraz wydawnictw szkolnych, z których korzysta nauczyciel, egzaminy roczne, egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne i poprawkowe, które są udostępniane do wglądu w dniu otwartym (dniu zebrań) lub w innym terminie (po jego uzgodnieniu pomiędzy nauczycielem i rodzicami) bez możliwości kopiowania;

d) wszystkie sprawdziany są omawiane w klasie bezpośrednio po wstawieniu ocen.

e) na miesiąc przed terminem klasyfikacji śródrocznej oraz klasyfikacji rocznej nauczyciel informuje ucznia i rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej poprzez wystawienie tej oceny w dzienniku elektronicznym;

f) na miesiąc przed terminem klasyfikacji rocznej nauczyciel informuje ucznia i rodziców o przewidywanej ocenie rocznej poprzez wystawienie tej oceny w dzienniku elektronicznym;

g) jeśli ustalona przez nauczyciela ocena roczna zdaniem ucznia lub jego rodziców nie jest adekwatna do rzeczywistej wiedzy i umiejętności opisanych w wymaganiach edukacyjnych, uczeń ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego (w szkole funkcjonuje pod nazwą SOS - Sprawdzian Ostatniej Szansy) na warunkach wskazanych w statucie;

h) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8. Ustawy o systemie oświaty, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną;

i) zasady oceniania uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w konkursach przedmiotowych ustala zespół nauczycieli danego przedmiotu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

14. Śródroczne oceny klasyfikacyjne nie mogą być poprawiane.

Uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną jest obowiązany zaliczyć materiał z i semestru w terminie i formie wyznaczonych przez nauczyciela nie później niż w ciągu 2 miesięcy od zakończenia semestru.

15. Jeżeli w klasyfikacji śródrocznej stwierdzono braki w opanowaniu obowiązującego materiału, szkoła tworzy możliwość ich uzupełnienia w formie zaproponowanej przez nauczyciela danego przedmiotu.

16. W przypadku, gdy oceny cząstkowe nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń ma prawo do dodatkowego sprawdzenia wiadomości w formie ustnej lub pisemnej w terminie ustalonym przez nauczyciela.

17. Uczeń nieklasyfikowany

a/ Jeśli nie ma podstaw do ustalenia oceny semestralnej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne, uczeń nie jest klasyfikowany.

b/ Jeśli nieklasyfikowanie wynika z usprawiedliwionej nieobecności, uczeń na wniosek rodziców może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

c/ Jeśli nieklasyfikowanie wynika z nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna na wniosek rodziców może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.

III. Egzaminy sprawdzające i odwoławcze.

1. Uczeń występujący o Sprawdzian Ostatniej Szansy (SOS) składa podanie do dyrektora szkoły w ciągu 5 dni roboczych od wystawienia przewidywanych ocen rocznych. W podaniu uczeń wskazuje, o jaką ocenę się ubiega oraz informuje o spełnieniu (lub niespełnieniu) następujących warunków:

a) proponowana co najmniej ocena dopuszczająca z przedmiotu objętego sprawdzianem;

b) nie więcej niż jedna przewidywana ocena niedostateczna z innych przedmiotów;

c) wszystkie usprawiedliwione nieobecności na lekcjach przedmiotu objętego sprawdzianem;

d) wykorzystanie możliwości poprawiania ocen cząstkowych z przedmiotu objętego sprawdzianem;

e) uczeń może się ubiegać o ocenę wyższą o jeden stopień

2. Nauczyciel ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, jeśli uczeń nie spełnił któregoś z wyżej wymienionych warunków.

3. Egzamin sprawdzający jest przeprowadzany w jednym terminie ustalonym przez nauczyciela dla danej klasy w formie sprawdzianu pisemnego z całego roku szkolnego. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych uczniów, nawet w przypadku przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym dniu.

4. W ważnych indywidualnych przypadkach uczeń lub jego rodzice mogą złożyć odwołanie od decyzji nauczyciela skierowane do dyrektora gimnazjum. Rozstrzygnięcie dyrektora w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy zgody na przeprowadzenie egzaminu jest ostateczne. Odwołanie powinno być złożone niezwłocznie, w terminie umożliwiającym ewentualne przystąpienie ucznia do egzaminu.

5. Z przedmiotów: wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne nie przeprowadza się egzaminów sprawdzających. Uczeń ma prawo zwrócić się z podaniem do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny z tych przedmiotów.

6. Pozytywny wynik egzaminu oznacza otrzymanie oceny, o jaką ubiegał się uczeń.

7. Negatywny wynik egzaminu oznacza pozostawienia oceny wystawionej przez nauczyciela.

8. Zestaw zadań lub poleceń na egzamin sprawdzający opiniuję inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

9. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia w formie pisemnej zgłasza się od dnia ustalenia oceny rocznej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć edukacyjno-wychowawczych.

10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian pisemny i ustny wiadomości i umiejętności ucznia nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń oraz ustala ocenę roczną (która nie może być niższa od ustalonej wcześniej). Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;

b)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (która nie może być niższa od ustalonej wcześniej);

IV. Egzaminy poprawkowe.

1. Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców skierowany do dyrektora gimnazjum w terminie do dnia posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.

3. W szczególnie uzasadnionej sytuacji rada pedagogiczna na pisemny wniosek rodziców może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora gimnazjum.

5. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora gimnazjum.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

V. Promocja warunkowa.

1. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może wystąpić z podaniem do rady pedagogicznej o wyrażenie zgody na promocję warunkową.

2. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego.

3. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń był promowany warunkowo, przekazuje mu na początku roku szkolnego zestaw pytań lub zadań do opracowania, a następnie zaliczenia w terminie do końca listopada danego roku szkolnego. Zaliczenie jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym w formie określenia zaliczył/nie zaliczył.

4. Uczeń, który nie zaliczył materiału, ma możliwość ponownego zaliczenia w terminie 1 miesiąca.

5. Zestaw pytań lub zadań do opracowania zawiera minimalny zakres materiału wymagany do kontynuacji nauki przedmiotu w klasie programowo wyższej.

VI. Egzaminy klasyfikacyjne.

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w sytuacjach określonych w odrębnych przepisach.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza powołana przez dyrektora gimnazjum komisja w składzie:

a) dyrektor, wicedyrektor, pedagog lub psycholog jako przewodniczący;

b) nauczyciel danego przedmiotu jako egzaminator;

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

3. Jeżeli do egzaminu przystępuje uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, dyrektor może powołać komisję w składzie:

a) pedagog lub psycholog i nauczyciel danego przedmiotu jako egzaminator.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w miarę możliwości w terminie poprzedzającym zakończenie klasyfikacji w danym semestrze. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia egzamin przeprowadza się po upływie co najmniej tygodnia od powrotu ucznia do szkoły.

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ustnie z uczniem i jego rodzicami.

6. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia w charakterze obserwatorów;

7. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyłączeniem informatyki i wychowania fizycznego, gdzie egzamin uwzględnia również zadania praktyczne.

8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

VII. Promocja.

1. Uczeń klasy I i II, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej otrzymuje promocję do kolejnej klasy.

2. Uczeń, który na koniec roku uzyskał średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem.

3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może, jeden raz w okresie uczęszczania ucznia do gimnazjum, wyrazić zgodę na promowanie do następnej klasy ucznia klasy i lub II, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu.

4. Uczeń klasy III, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, kończy gimnazjum.

5. Uczeń klasy III, który na koniec roku uzyskał średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, kończy gimnazjum z wyróżnieniem.

6. Uczniowie klas trzecich dwujęzycznych polsko- niemieckich mogą przystąpić do egzaminu DSD I. Zasady zakwalifikowania uczniów do egzaminu DSD I są opisane corocznie w kryteriach oceniania z języka niemieckiego.

VIII. Ocena zachowania ucznia.

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.

2. Ocenę zachowania ustala się na koniec każdego semestru, przy czym na koniec II semestru jest ustalana roczna ocena zachowania.

3. Ocena zachowania nie wpływa na stopnie z przedmiotów nauczania.

4. Ocena zachowania ucznia uwzględnia zachowanie ucznia w szkole i poza nią.

5. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen zachowania:

a) wzorowe (wz);

b) bardzo dobre (bdb);

c) dobre (db);

d) poprawne (pop);

e) nieodpowiednie (ndp);

f) naganne (nag).

7. Tabelka zawierająca wymogi formalne na poszczególne oceny:

Nieobecności nieuspr.

spóźnienia

uwagi o niewłaściwym zachowaniu

uwagi o korzystaniu z urządzeń elektronicz.

strój, identyfikator, biblioteka

wz

0

1

1

1

sześciokrotnie odnotowane w dokumentacji szkolnej[1] uchybienia obniżają ocenę o jeden stopień w stosunku do tej, która wynikałaby z innych kryteriów

bdb

1

3

2

2

db

2

5

3

3

pop

3 lub 1 dzień

7

4

4

ndp

> 3 lub 1 dzień

>7

>4

>4

ng

wagary[1] jako dokumentację szkolną uznaje się dziennik elektroniczny (uwagi) oraz szkolny zeszyt uwag

7. Każdorazowe niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych powoduje odnotowanie tego w dokumentacji szkolnej.

8. Uczeń, który chce poprawić zachowanie opracowuje własny, indywidualny „program poprawy” obejmujący okres do ustalenia ocen rocznych, nie krócej jednak niż dwa miesiące. Działania zawarte w „programie poprawy” winny być adekwatne do wcześniejszych uchybień w zachowaniu. "Program poprawy" opracowany przez ucznia musi być potwierdzony przez rodziców. Uczeń przedstawia opracowany w powyższy sposób program do akceptacji wychowawcy klasy. Wychowawca może program zaakceptować po konsultacji z nauczycielami uwzględnionymi w programie lub polecić jego uzupełnienie lub zmianę. Jeżeli wcześniejsze, niewłaściwe zachowania należały do kategorii opisanej w kryteriach oceny nagannej, wychowawca może wyrazić zgodę na „program poprawy” po uzyskaniu akceptacji rady pedagogicznej. Po zakończeniu zaplanowanych działań uczeń składa wychowawcy sprawozdanie z realizacji „planu poprawy” zawierające samoocenę zachowania. Jeśli sprawozdanie zostanie ocenione przez wychowawcę pozytywnie, w ustalaniu rocznej oceny zachowania wychowawca nie będzie brał pod uwagę wcześniejszych uchybień, które były objęte „programem poprawy”.

9. Uczeń ma prawo złożyć odwołanie od oceny zachowania. Powinno być ono złożone w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie podanym przez dyrektora szkoły.

10. Wniosek ucznia jest rozpatrywany podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej. Ostateczną decyzję podejmuje rada pedagogiczna ilością ¾ głosów po wysłuchaniu opinii wychowawcy klasy.

IX. Kryteria ocen zachowania:

I. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

1) spełnia kryteria oceny bardzo dobrej;

2) stosuje na co dzień w szkole i poza nią zasady zachowania zawarte w Prawie Gimnazjum Dwujęzycznego nr.42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego;

3) poprzez swoje zachowanie i aktywność na forum szkoły (jak i poza nią) stanowi wzór do naśladowania ponieważ:

a) pracuje sumiennie i osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości;

b) wzorowo zachowuje się na lekcji;

c) w relacjach z rówieśnikami i pracownikami szkoły wyróżnia się wzorową kulturą zachowań i wzorową kulturą języka;

d) nie jest zajęty tylko sobą, jest koleżeński i empatyczny;

e) uczeń przystąpił do projektu, terminowo wywiązywał się z realizacji wszystkich etapów projektu oraz go ukończył;

f) jest aktywny w działaniach na rzecz środowiska, w którym żyje oraz potrzebujących ;

g) przestrzega zasad organizacji szkoły i ubioru szkolnego, na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych ubrany jest w strój galowy;

h) w ustalonych terminach zwraca wypożyczone książki do biblioteki.

2. Ocenę wzorową ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii klasy i rady pedagogicznej.

3. W przypadku odwołań się ucznia lub rodziców od ustalonej oceny zachowania rada pedagogiczna może ustalić ocenę wzorową ilością 3/4 głosów członków rady.

4. Otrzymanie oceny wzorowej uniemożliwia:

1) dwukrotnie powiadomienie rodziców i wpis do dokumentacji szkolnej*) o zaniedbywaniu obowiązków ucznia lub o utrudnianiu prowadzenia lekcji;

2) powiadomienie rodziców i wpis do dokumentacji szkolnej o niewłaściwym zachowaniu w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły;

3) niespełnianie kryteriów na ocenę bardzo dobrą.

*) dokumentacja szkolna w tym rozumieniu to dziennik elektroniczny.

Powiadomienie rodziców następuje poprzez wpis do dziennika elektronicznego lub zawiadomienie poprzez telefon, Internet lub pocztę.

II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

1) wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie szkoły;

2) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;

3) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych;

4) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach;

5) bierze udział w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych;

6) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac;

7) jest życzliwy w stosunku do innych;

8) jest uczciwy, nie ściąga.

9) uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą

III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, któremu zdarza się nie przestrzegać statutu szkoły, ale uchybienia nie są rażące, oraz spełnia wszystkie poniższe kryteria:

1) zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny w stosunku do innych osób;

2) stara się, na miarę swoich możliwości, uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce;

3) zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko;

4) sumienie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczycieli prac;

5) troszczy się o mienie klasy i szkoły;

6) podejmuje działania, aby naprawić błędy w zachowaniu.

7) uczeń przystąpił do projektu, terminowo wywiązywał się z realizacji wszystkich etapów projektu oraz go ukończył;

IV. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu często zdarza się nie przestrzegać statutu szkoły oraz nie narusza dóbr osobistych innych.

V. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, któremu zdarzają się poniższe zachowania:

1) kilkakrotnie zdarzały się niekulturalne zachowania, wulgarne słownictwo, kłamstwa, ściąganie;

2) podejmuje działania naruszające dobra osobiste innych;

3) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, nie dotrzymuje terminów;

4) niszczy sprzęt nie będący jego własnością (szkolny lub kolegów);

5) podejmuje działania agresywne, przemocowe w cyberprzestrzeni.

6) opuszcza samowolnie lekcję lub lekcje w trakcie dnia szkolnego.

VI. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełni jedno w poniższych wykroczeń:

1) rażąco lekceważy zasady Prawa Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego;

2) swoim zachowaniem zagraża innym; zachowuje się agresywnie;

3) swoim zachowaniem zagraża uczniom lub pracownikom szkoły;

4) grozi innym;

5) niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów;

6) kradnie;

7) wagaruje;

8) pali papierosy, pije alkohol lub używa bądź rozprowadza środki odurzające.