Załącznik nr 3 do Statutu Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie

REGULAMIN SZKOŁY

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

A. UCZEŃ.

1. Uczniowie mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

2) poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego i szkoły;

3) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce;

4) rozwijania zdolności i zainteresowań;

5) udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych organizowanych na zasadach powszechnej dostępności;

6) korzystania z dodatkowej pomocy nauczycieli w czasie konsultacji przedmiotowych;

7) odpoczynku podczas przerwy;

8) dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze;

9) uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości;

10) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe;

11) znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji;

12) pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności;

13) udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą;

14) kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) przestrzegania prawa szkolnego;

2) chronienia własnego życia i zdrowia;

3) przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych;

4) przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych;

5) stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób;

6) dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) dbania o kulturę zachowania i kulturę języka;

9) zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia;

10) starannego i sumiennego odrabiania prac domowych;

11) systematycznego i punktualnego przychodzenia na zajęcia;

12) aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych:

a) pozostawienia sali lekcyjne w nienagannym porządku,
b) dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
c) niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

13) uzupełniania braków wynikających z absencji.

B. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. Uczniowie mają prawo do:

1) uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego;

2) demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu;

3) pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji;

4) czynnego i biernego udziału w wyborach do samorządu.

2. Uczniowie mają obowiązek:

1) traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne;
2) respektowania uchwał władz samorządu.

C. ZASADY USTALANIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW I OCENY ZACHOWANIA OKREŚLA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA.

FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

I. PROCEDURY LEKCYJNE

A. Rozpoczęcie lekcji

1. Na początku lekcji nauczyciel sprawdza listę.

2.Uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji, dopilnowując, aby nauczyciel zaznaczył spóźnienie w dzienniku elektronicznym.

B. Zachowanie w czasie lekcji

1. Nie je się, nie żuje się gumy.

2. Nie trzyma się na ławce butelek , ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji.

3. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

C. Zakończenie lekcji

1. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.

2. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie.

II. PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE

A. Zastępstwa

1. W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie, lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.

2. Jeśli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, na której będzie zastępstwo, uczniowie obowiązani są przygotować się do odpowiedniej lekcji.

B. Nieobecności i spóźnienia

1. Rodzice wpisują wszelkie usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym.

2. Jednodniowe nieobecności nie zwalniają z obowiązku przygotowania się do lekcji. W przypadku nieobecności ponad 5 dni roboczych uczeń ma prawo uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia materiału.

3. Jeżeli uczeń podczas zajęć lekcyjnych nie jest obecny na lekcji, ale reprezentuje szkołę (np. w konkursie, zawodach, innych wyjściach), to nauczyciel lub wychowawca wpisuje literę K, Z lub W w dzienniku elektronicznym. Nieobecność ta nie zwalnia z przygotowania na następną lekcję z omawianego na tej godzinie tematu. Godzina ta nie musi być usprawiedliwiana przez rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Nieobecności i spóźnienia należy usprawiedliwić w jak najkrótszym czasie po powrocie. Nieprzekraczalny termin usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień to dwa tygodnie od powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecności i spóźnienia traktowane są jako nieusprawiedliwione. W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo odstąpić od tej zasady.

5. Z zajęć szkolnych zwolnić ucznia może:

1) rodzice lub opiekunowie prawni;

2) dyrektor szkoły lub jego zastępca;

3) psycholog lub pedagog szkolny;

4) pielęgniarka szkolna;

5) wychowawca klasy;

6) nauczyciel, z którego lekcji uczeń miałby być zwolniony;

7) nauczyciel, po którego lekcji uczeń opuszcza szkołę.

6. Wcześniejsze wyjście ucznia ze szkoły może nastąpić po osobistym zwolnieniu ucznia przez rodzica lub opiekuna, na podstawie skierowanej do wychowawcy i sekretariatu wiadomości w dzienniku elektronicznym z dopiskiem "zwolniony(-a) do domu" lub po uzgodnieniu przez telefon szkolny z rodzicem lub opiekunem przez osoby upoważnione.

7. O każdym przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia niezwłocznie informowani są rodzice lub opiekunowie.

8. Spóźnienia śródlekcyjne może usprawiedliwić tylko:

1) dyrektor szkoły lub jego zastępca;

2) psycholog lub pedagog szkolny;

3) pielęgniarka szkolna;

4) wychowawca klasy;

5) nauczyciel, na którego lekcję uczeń się spóźnił, po stwierdzeniu uzasadnionych przyczyn.

9. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii lub wf-u przebywają w tym czasie w bibliotece. Nauczyciel bibliotekarz odnotowuje obecność ucznia.

10. W przypadku zwolnienia z zajęć wf uczeń nie ćwiczy, ale pozostaje na zajęciach. Jeśli jest to ostatnia godzina zajęć w danym dniu, może wyjść ze szkoły tylko na podstawie wpisu rodzica w dzienniku elektronicznym - „do domu”.

C. Wygląd ucznia Gimnazjum Dwujęzycznego.

1. Ubiór szkolny jest częścią tradycji szkoły, znakiem przynależności do naszej społeczności, wyróżniającym nas spośród innych szkół.

2. Uczeń przychodzi do szkoły ubrany w strój szkolny i pozostaje w nim do zakończenia wszystkich zajęć, również pozalekcyjnych.

3. Obowiązkowe elementy stroju szkolnego:

1) biała koszula/ bluzka - gładka (bez nadruków i aplikacji) z kołnierzykiem, który umożliwia założenie krawata szkolnego;

2)krawat szkolny - zawiązany starannie, dosunięty do kołnierzyka;

3) identyfikator – przypięty w widocznym miejscu;

4) pozostałe części ubioru (długie spodnie lub spódnica) powinny być w kolorze czarnym lub granatowym.

5) dopuszczalne są jednobarwne (czarne lub granatowe) marynarki, swetry, bluzy (bez kapturów) niezasłaniające krawata, (bez aplikacji i nadruków). Na wniosek samorządu dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na odstępstwa od stroju szkolnego.

4. Nie do przyjęcia jest wygląd niechlujny (byle jak zawiązany krawat, koszula niewyprasowana, pognieciona, prześwitujące przez koszulę t-shirt’y, wystające spod koszuli, spodni czy spódnicy inne części ubioru itp.). Uczniowie zobowiązani są do dbałości o wygląd, dopasowania elementów stroju tak, aby całość była elegancka.

5. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:
dziewczęta – białe bluzki koszulowe, krawat, granatowa lub czarna spódnica, odpowiednio dobrane buty; chłopcy – biała koszula, krawat, eleganckie spodnie (nie dżinsy) lub garnitur, odpowiednio dobrane buty.

6. Niedopuszczalne jest ozdabianie stroju szkolnego (apaszki, szale, ozdobne paski, korale itp.)

7. Buty - uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w szkole. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe na jasnej podeszwie (typu adidasy, trampki, tenisówki) lub sandały na jasnej podeszwie. Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie.

8. Fryzura - włosy powinny być zadbane, czyste. Nie do przyjęcia są fryzury subkulturowe (dredy, irokez, itp.). W szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie, percing, tatuaż, oraz wszelkie dodatki właściwe dla subkultur, a także odkryte brzuchy i plecy.

9. Identyfikator - podczas pobytu w szkole uczeń obowiązkowo nosi identyfikator w widocznym miejscu.

10. W szkole akceptowane są:

1) małe kolczyki (klipsy) przylegające do ucha;

2) jeden pierścionek, jedna bransoletka.

11. W czasie wyjść poza szkołę na oficjalne uroczystości, podczas których uczeń reprezentuje szkołę, jak również w szkole w czasie oficjalnych uroczystości obowiązuje szkolny strój galowy.

D. Savoir-vivre

1. Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach.

2. Stosuje na co dzień zwroty: „PROSZĘ”, „DZIĘKUJĘ”, „PRZEPRASZAM”.

3. Przychodzi punktualnie na zajęcia.

4. Nie zaczepia nikogo, nie używa przemocy, nie bije.

5. Ubiera się odpowiednio do sytuacji, zawsze estetycznie.

6. W szkole nie można nosić nakryć głowy.

7. Dba o kulturę języka:

1) nie używa wulgarnych słów;

2) nie krzyczy, ale rozmawia;

3) nie prowadzi dyskusji podniesionym tonem;

4) grzecznie zwraca się do innych;

5) pracuje nad poprawą błędów językowych.

9. Jest odpowiedzialny i prawdomówny:

1) ma odwagę przyznać się do winy;

2) nie kłamie;

3) nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam.

10. Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.

11. Nie ulega żadnym nałogom:

1) nie pali papierosów;

2) nie pije alkoholu;

3) nie używa narkotyków.

12. Pamięta o kulturalnym zachowaniu poza szkołą:

1) kłania się osobom, które zna,

2) ustępuje miejsca osobom starszym,

3) stosuje formuły grzecznościowe,

4) nie zaśmieca i nie niszczy otoczenia, chroni przyrodę.

13. Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej.

14. Godnie reprezentuje imię ucznia Gimnazjum nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego.

E. Telefony komórkowe i inne urządzenia nagrywające, odtwarzające, transmitujące dźwięk lub obraz.

1.Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń nagrywających, odtwarzających, transmitujących dźwięk lub obraz zwanych dalej urządzeniami elektronicznymi, chyba że dyrektor lub nauczyciel wyrazi na to zgodę.

2. Uczeń posiadający urządzenia elektroniczne ma je wyłączone na czas lekcji i schowane w bezpiecznym miejscu.

3. Uczeń, który naruszy ten zakaz, otrzymuje wpis do dokumentacji.

4. W pilnych i uzasadnionych przypadkach, podczas przerw i po zajęciach lekcyjnych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w wyznaczonym miejscu (łącznik na parterze).

F. Zajęcia wyrównawcze.

1. Ucznia, który ma znaczne trudności w opanowaniu materiału nauczania lub ma odpowiednie zalecenie poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel może skierować do udziału w zajęciach wyrównawczych lub reedukacyjnych.

III. DZIENNIK I OCENY

A. Oceny

1. Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu.

2. Ma też prawo znać wszystkie swoje oceny.

3. O ocenach informuje nauczyciel w postaci wpisów do dziennika elektronicznego.

4. Uczniowie posiadają loginy do dziennika elektronicznego i mają wgląd w swoje oceny.

5. Na miesiąc przed zakończeniem (roku szkolnego) uczeń ma prawo znać przewidywaną ocenę z przedmiotu. Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanych ocenach rocznych i wpisać je do dziennika elektronicznego.

6. Ocena umiejętności ucznia jest ustalana poprzez:

1) odpowiedzi ustne;

2) kartkówki;

3) sprawdziany pisemne;

4) inne formy oceniania zgodne ze specyfiką przedmiotu.

7. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki.

8. Sprawdzian pisemny obejmuje dowolny zakres przerobionego materiału.

9. Sprawdzian pisemny jest zapowiadany co najmniej tydzień przed terminem; termin zostaje wpisany do dziennika elektronicznego, a zakres i wymagane umiejętności przedstawiane uczniom.

10.Jednego dnia może być tylko jeden sprawdzian pisemny.

11. W tygodniu nie mogą być więcej niż trzy sprawdziany pisemne.

12. Sprawdzian semestralny lub roczny jest zapowiadany na początku semestru lub roku szkolnego.

13. W razie nieobecności nauczyciela sprawdzian przeprowadza inny w jego zastępstwie lub termin sprawdzianu jest przekładany na najbliższy możliwy termin.

14. Uczeń nieobecny ma obowiązek napisania sprawdzianu na pierwszej lekcji tego przedmiotu po powrocie do szkoły. W przypadku długich nieobecności uczeń ma prawo uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia materiału lub zaliczenie podczas konsultacji.

15. Sprawdzone i ocenione sprawdziany oraz kartkówki nauczyciel oddaje najpóźniej dwa tygodnie (czyli 10 dni roboczych) po ich przeprowadzeniu. Do tego czasu nie wlicza się ferii i świąt, dni wolnych od zajęć edukacyjnych oraz okresu nieobecności nauczyciela. Oceny z prac oddanych później mogą być wpisane do dziennika tylko na wyraźne życzenie ucznia lub jego opiekunów.

B. Nieprzygotowania

1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny – tyle razy w semestrze, ile ma godzin danego przedmiotu tygodniowo, ale nie więcej niż trzykrotnie w semestrze.

2. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z takiego nieprzygotowania!

3. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji, w trakcie sprawdzania obecności.

4. Zwolnienie obejmuje:

1) odpowiedzi ustne;

2) niezapowiedziane kartkówki;

3) brak pracy domowej;

4) brak stroju na lekcjach wychowania fizycznego;

5) brak materiałów i przyrządów potrzebnych na lekcji.

5. „Szczęśliwy numerek” jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd uczniowski. Oznacza numer porządkowy ucznia na liście w dzienniku lekcyjnym.

6. Uczeń, którego numer porządkowy został wylosowany, ma prawo w danym dniu odstąpić od odpowiedzi ustnej i pisania niezapowiedzianej kartkówki oraz może nie mieć odrobionej pracy domowej, zeszytu i materiałów potrzebnych do zajęć.

7. Zgłoszenie „szczęśliwego numerka” nie jest odnotowywane w dzienniku elektronicznym.

C. Samodzielność pracy

Prace kontrolne, sprawdziany, egzaminy, prace konkursowe uczeń wykonuje w celu uzyskania informacji o poziomie swoich umiejętności. Niesamodzielność pracy jest traktowana jako oszukiwanie kolegów, nauczycieli oraz rodziców i powoduje wpis do dokumentacji szkolnej oraz uzyskanie cząstkowej oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.

IV. KARY I NAGRODY

A. Nagrody.

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może zostać wyróżniony.

2. Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może być:

1) pochwalony na forum klasy.

2) pochwalony na forum szkoły.

3) szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców.

4) uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową.

3. Dyrektor szkoły może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów.

4. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

B. Kary

1. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice. O ile to możliwe, uczeń musi sam usunąć wyrządzoną szkodę.

2. Za złe zachowanie lub naruszenie zasad kultury uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w indeksie gimnazjalisty (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulaminu).

3. Za poważniejsze przewinienia uczeń dostaje naganę na forum klasy.

4. Za dalsze złe zachowanie szkoła wzywa rodziców na rozmowę.

5. Uczeń może być wyłączony z imprez o charakterze rekreacyjnym (klasowych i szkolnych) organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi.

6. Uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy.

7. O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy lub dyrektor szkoły, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie.

8. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

9.Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się pisemnie do dyrektora gimnazjum od nałożonej kary w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o jej nałożeniu.

10. Za otrzymanie informacji uważa się datę dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym.

11.Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 7 dni od złożenia go.

V. INNE WAŻNE USTALENIA

1. Wchodząc do szkoły, należy okazywać pracownikowi ochrony identyfikator.

2. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej w planie zajęć ucznia.

3. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na tarasie i boisku szkolnym.

4. Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły.

5. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni, Sali gimnastycznej, pracowni przedmiotowych określają odrębne regulaminy.