Załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiegow Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Wstęp

Gimnazjum realizuje cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w Statucie Gimnazjum, ze szczególną uwagą traktując zadania wychowawcze - tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

Wartości wychowawcze ustanowione w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

1. Gimnazjum uznaje za wiodące wartości i przyjmuje realizację ich poprzez działania wychowawcze:

1) dociekliwość poznawczą ucznia, ukierunkowaną na dobro, prawdę i piękno,
2) edukację, uczenie się,
3) samodzielność i chęć samodoskonalenia,
4) odpowiedzialność, tym szczególnie odpowiedzialność za siebie, za wyniki swojej edukacji,
5) pracę,
6) wartości moralne,
7) tolerancję, umiejętność dialogu.

2. Za cel wychowania szkolnego uznaje się kształtowanie obywatela, Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconego i kulturalnego, przygotowanego do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie.
3. Za pracę wychowawczą uznaje się zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osiągania celów opisanych w Misji Szkoły.
4. Działania wychowawcze podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum, wspomagani przez wszystkich pracowników szkoły.
5. Wychowawcy klas w szczególności organizują i koordynują działania z oddziałem powierzonym ich opiece.

Realizacja celów i zadań wychowawczych

1. Realizacja zadań wychowawczych w szkole odbywa się poprzez realizację jasno określonych dla wszystkich członków społeczności szkolnej reguł postępowania zawartych w Regulaminie Szkolnym uchwalonym przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
2. Zadania szkoły określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego realizują nauczyciele poszczególnych przedmiotów, współpracując przy realizacji zadań wspólnych.
3. Zadania szkoły określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego jako ścieżki edukacyjne realizują nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach tych ścieżek, zgodnie z przyjętymi programami nauczania.
4. Szkoła promuje działalność samorządu uczniowskiego, wspierając jego inicjatywy i tworząc warunki do jak najszerszej działalności.
5. Szkoła buduje własne tradycje, dokumentując je w kronice szkoły.
6. Poszczególne klasy tworzą własne zwyczaje, organizują imprezy wewnątrzklasowe, biorą udział w imprezach ogólnoszkolnych oraz przygotowują je.
7. Za część programu wychowawczego uznaje się Szkolny System Oceniania, w tym szczególnie zasady oceny zachowania.
8. Dla rozbudzania i rozwijania zainteresowań szkoła lub rada rodziców organizują zajęcia pozalekcyjne - kółka zainteresowań, fakultety, kluby, warsztaty, zajęcia sportowe.

Poprzez program wychowawczy Gimnazjum nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiegokształtuje absolwenta, który jest światłym Polakiem umiejącym egzystować w otaczającym go świecie.

Potrafi zatem:

W sferze społecznej:

1. Czuć się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju, patriotą i Europejczykiem,
2. Stosować procedury demokratyczne,
3. Wskazywać szanse i zagrożenia współczesnej demokracji,
4. Postrzegać wolność jako dobro własne, a jednocześnie w równym stopniu przynależne innym ludziom,
5. Rozumieć istotę odpowiedzialności prawnej i moralnej,
6. Realizować własne plany i marzenia życiowe, wykazując przy tym humanistyczną wrażliwość w relacjach z otoczeniem, 7. Zachować się zgodnie z wymogami miejsca i chwili,
8. Podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za własne działania,
9. Wyrażać i uzasadniać własne zdanie,
10.Aktywnie słuchać innych i szanować ich opinie,
11.Odróżniać opinie od faktów,
12.Rozwiązywać konflikty i negocjować,
13.Brać udział w pracach na rzecz innych,
14.Występować publicznie.

W sferze naukowej:

1. Czytać ze zrozumieniem,
2. Znaleźć potrzebne informacje, korzystając ze źródeł tradycyjnych i Internetu,
3. Posiąść umiejętności kluczowe z poszczególnych przedmiotów,
4. Formułować pytania do określonego tematu,
5. Przygotować pracę pisemną i wystąpienie ustne, będące wynikiem jego własnych poszukiwań, w tym z wykorzystaniem technik multimedialnych,
6. Opanować język obcy tak, aby skutecznie porozumieć się w innym kraju i korzystać z mediów,
7. Zdać egzamin gimnazjalny na satysfakcjonującym go poziomie,
8. Sprostać wymaganiom na dalszym etapie edukacji,
9. Stworzyć plan swego rozwoju.

W sferze kulturowej:

1. Uczestniczyć w różnych formach kultury (koncerty muzyki tradycyjnej, wystawy plastyczne, teatr, opera, muzeum, kino dyskusyjne),
2. Wyrażać własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką,
3. Wykazywać chęć poznawania ojczystego kraju i jego tradycji