STATUT

Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie

MISJA GIMNAZJUM Dwujęzycznego

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego jest publiczną placówką oświatową świadczącą wysokiej jakości usługi oświatowo wychowawcze: uczniom, rodzicom i środowisku.

Za swoje podstawowe zadanie Gimnazjum uznaje kształcenie uczniów na najwyższym poziomie merytorycznym. Wyposażanie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności umiejętności dalszego efektywnego zdobywania wiedzy. Harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dąży do wprowadzania młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami i zdolnościami. Gimnazjum wyrabia u uczniów umiejętność organizacji wolnego czasu korzystania z rozrywki i odpoczynku. Kreuje postawy zrównoważonego rozwoju osobistego. W pracy wychowawczej wpaja zasady poszanowania godności drugiego człowieka, pracy na rzecz społeczeństwa. Rozwija postawy patriotyczne i traktuje dorobek historyczno-kulturowy jako postawę nowoczesnej edukacji.

Gimnazjum stosuje zintegrowane podejście do procesu edukacyjno-wychowawczego. Wyrobienie umiejętności zdobywania, korzystania i wykorzystywania wiedzy, współpraca w grupie, działalność na rzecz wspólnoty szkolnej, lokalnej i Ojczyzny to naczelne cele procesu edukacyjno-wychowawczego.

Grono pedagogiczne przywiązuje duże znaczenie do przekazywania treści edukacyjno wychowawczych w atrakcyjnej, nowoczesnej i łatwo przyswajalnej dla młodego człowieka formie. Przyjmuje szczególną odpowiedzialność za zaspokojenie edukacyjno-wychowawczych potrzeb młodzieży, za wprowadzanie ich do życia w społeczeństwie i kulturze polskiej. Jednocześnie wspomaga uczniów w poznawaniu kultury europejskiej i światowej. Dąży do przygotowania ucznia do samodzielnego myślenia i działania we współczesnym świecie.

Nauczyciele Gimnazjum nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w realizowanych programach odwołują się zarówno do życia współczesnego, jak i tradycji.

Wysoka jakość i profesjonalizm pracy pedagogicznej to istotne wartości grona pedagogicznego. Kontrola jakości prowadzonych zajęć i obiektywna ocena pracy nauczycieli to ważne elementy zarządzania jakością procesu edukacyjnego. Ambicją społeczności szkolnej jest bycie liderem jakości procesu edukacyjno-wychowawczego.

Szkoła szanuje pluralizm światopoglądowy oraz uczucia religijne uczniów. Kształtuje ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Art.1. 1. Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Żywnego 25, zwane dalej „gimnazjum”, jest szkołą publiczną.

2. Gimnazjum prowadzi oddziały dwujęzyczne.

Art.2. 1. Gimnazjum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), uchwały nr XXIX/936/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia aktualnego planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz uchwały nr XXX/679/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r.

2. Organem prowadzącym gimnazjum jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Art.3. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6-letniej szkoły podstawowej.

Art.4. 1. Gimnazjum posiada nazwę „Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego.

2. Gimnazjum posiada sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

Rozdział 2
Cele i zadania gimnazjum

Art.5. Celem gimnazjum jest:

1) kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie;

2) zapewnienie uczniom niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;

4) kształcenie i wychowanie uczniów w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu; przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze oraz środowisku naturalnym.

Art.6. Gimnazjum organizuje naukę religii oraz zajęcia etyki w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

Art.7. Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

3) realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum;

4) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.

Rozdział 3

Organy gimnazjum i ich kompetencje

Art.8. 1. Organami gimnazjum są:

1) Dyrektor Gimnazjum;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Samorząd Uczniowski;

4) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.

Art.9. 1. Dyrektor gimnazjum kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;

2) organizowanie całości pracy dydaktycznej;

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów;

5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Gimnazjum podjętych w ramach ich kompetencji;

6) dysponowanie środkami finansowymi gimnazjum i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników gimnazjum;

8) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum;

9) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników gimnazjum;

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Art.10. Dyrektor gimnazjum prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie gimnazjum oraz sprawuje kontrolę jego realizacji, w szczególności dotyczącą zgłoszenia dziecka do gimnazjum przez rodziców.

Art.11. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Art.12. W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i samorządem szkolnym.

Art.13. 1. W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze.

3. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor gimnazjum.

Art.14. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Art.15.1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym rady jest dyrektor gimnazjum.

2. Zadania Rady Pedagogicznej i regulamin jej pracy stanowi załącznik nr 5 do statutu.

Art.16. 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi gimnazjum, Radzie Pedagogicznej, wnioski i opinie w sprawach dotyczących gimnazjum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.

4.Kompetencje samorządu określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

5. Uczniowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z dyrektorem nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, a w porozumieniu z opiekunem do redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

6. Regulamin samorządu stanowi załącznik nr 6 do statutu.

Art.17. 1. Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność statutową gimnazjum.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej i Rady Gimnazjum z wnioskami i sprawami dotyczącymi gimnazjum;

2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla gimnazjum;

3) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców, prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczanie ich na potrzeby gimnazjum;

4) środki, o których mowa w pkt. 3, są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym.

3.Zasady wydatkowania środków określonych w ust.2 pkt.3. określa regulamin Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców do czasu powołania Rady Gimnazjum:

1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;

2) opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki.

5. Zasady tworzenia i pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.

6. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Rozdział 4
Organizacja gimnazjum

Art.18. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

3. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie określonym odrębnymi przepisami.

4. Gimnazjum prowadzi oddziały dwujęzyczne:

1) zasady organizacji tych klas i rekrutacji do nich określają odrębne przepisy, a w zakresie nieuregulowanym przepisami, zarządzenia dyrektora gimnazjum;

2) w oddziałach dwujęzycznych nauczanie odbywa się w języku polskim, języku niemieckim, języku angielskim, języku hiszpańskim;

3) przedmioty nauczane dwujęzycznie i zakres materiału nauczanego w drugim języku ustala corocznie dyrektor gimnazjum w porozumieniu z zespołem nauczycieli realizujących nauczanie dwujęzyczne z uwzględnieniem stopnia opanowania przez uczniów drugiego języka nauczania, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.

5. Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły, uwzględniając potrzeby środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art.19. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów zawarte są w Szkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

Art.20. 1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych - obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

3. Zajęcia z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego odbywają się z podziałem na grupy liczące od 10 do 24 osób z wyłączeniem art.21. pkt 4.

4. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.

Art.21. 1. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor gimnazjum.

4. W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych, programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody dyrektora gimnazjum.

Art.22.1. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor gimnazjum na podstawie odrębnych przepisów.

2. O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały decyduje komisja rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły spośród członków rady pedagogicznej.

Art.23.1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza zajęcia dodatkowe:

1) dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia wyrównawcze i korekcyjne;

2) ucznia, którzy ma znaczne trudności w opanowaniu materiału nauczania oraz ucznia, który ma odpowiednie zalecenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel może skierować do udziału w zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych. Jeśli zajęcia takie są organizowane na terenie szkoły, uczestnictwo skierowanego ucznia jest w nich obowiązkowe;

3) dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.

2. Uczniowie wymienieni w pkt. 1 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne.

Art.24. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor gimnazjum z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

Art.25. 1. W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy gimnazjum i rodzice.

2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora gimnazjum do tygodniowego planu zajęć - tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

3. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego statutu.

Art.26. W szkole może funkcjonować stołówka szkolna, świetlica i świetlica terapeutyczna. Zasady ich działania ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

Art.27. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury nauczycielskie.

2. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i podczas wycieczek za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają nauczyciele.

3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zbiórek harcerskich odpowiedzialni są instruktorzy ZHP lub ZHR prowadzący drużyny.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

5. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej dyrektor gimnazjum może wprowadzać w trybie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych zasady postępowania uczniów, nauczycieli i innych pracowników w określonych sytuacjach.

6. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz bezpieczeństwa osób i mienia, budynek i teren Gimnazjum są objęte systemem monitoringu wizyjnego. Zasady wykorzystania monitoringu określa wewnętrzny regulamin zarządzania systemem informatycznym.

Art.28. 1.Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą.

2. W szczególnych przypadkach dyrektor gimnazjum może powierzyć obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom.

3. Szczegółowe zadania wychowawców określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4. Funkcję wychowawcy dyrektor gimnazjum powierza nauczycielowi, który - jeśli nie zajdą szczególne okoliczności - prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

5. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora gimnazjum z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie, wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału.

6. Dyrektor gimnazjum jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

Rozdział 5
Uczniowie

Art.29. 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie , którzy ukończyli szkołę podstawową.

2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor gimnazjum może odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.

3. Terminarz rekrutacji określa corocznie dyrektor gimnazjum w terminie do 28 lutego każdego roku.

4. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum, w tym zasady przyjmowania uczniów określa corocznie Rada Pedagogiczna w oparciu o przepisy i dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

Art.30. Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor gimnazjum na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art.31. Szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia oraz zasady przyznawania wyróżnień i stosowania kar określa Regulamin szkoły stanowiący załącznik nr 3 do statutu.

Art.32. 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia.

2. Dyrektor gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku, gdy:

1) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów;

2) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego;

3) uczeń świadomie i uporczywie łamie zasady postępowania określone w Statucie Gimnazjum;

4) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca zmianę środowiska rówieśniczego ucznia.

3. Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 2, wymaga pozytywnego zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

Art.33. 1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

Art.34. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zadania nauczycieli określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Art.35. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, zwany zespołem nauczycielskim, którego zadaniem jest w szczególności:

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2) korelowanie treści programowych z poszczególnych przedmiotów;

3) współpraca z rodzicami;

4) klasyfikowanie uczniów.

2. Dopuszcza się utworzenie jednego zespołu uczącego dla kilku oddziałów, jeśli uczą w nich ci sami nauczyciele.

3. Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo–zadaniowe których zadaniem jest w szczególności:

1) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wymiana doświadczeń,

2) diagnozowanie osiągnięć uczniów, inspirowanie ich i indywidualizacja pracy,

3) przeprowadzanie sprawdzianów rocznych i analizowanie ich wyników.

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybierany spośród członków zespołu.

5. Zespół ustala w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum plan pracy na dany rok szkolny.

Art.36. 1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów;

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;

3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół;

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych;

5) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym;

6) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne

7) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski;

8) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy;

9) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej;

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

Art.37. 1. Do wspólnych zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych;

2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

3) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;

4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej;

5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum;

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności;

7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą;

8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych;

9) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne.

2. Pedagog szkolny w szczególności:

1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy w wychowawcami klas;

2) udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;

3) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych;

4) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjne organizacji pozarządowych;

5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego;

6) w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania gimnazjum przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym.

3. Psycholog szkolny w szczególności:

1) organizuje różne formy terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;

2) prowadzi z młodzieżą zajęcia psychoedukacyjne, których celem jest zdobywanie określonych umiejętności psychologicznych niezbędnych w podejmowaniu satysfakcjonujących kontaktów między ludźmi w tym:

a) komunikowania się,

b) podejmowania decyzji,

c) asertywności,

d) negocjacji,

e) otwartości na siebie i innych, - funkcjonowania w relacjach z innymi,

3) prowadzi badania możliwości intelektualnych uczniów;

4) organizuje lub prowadzi zajęcia terapii rodzinnej dla zainteresowanych tą formą pomocy.

4.Psycholog i pedagog wykonują swoje zadania w sposób określony odrębnymi przepisami.

Art.38. 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się koordynator doradztwa powołany przez Radę Pedagogiczną i wychowawcy klas.

2. Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego:

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych w tym o szkołach ponadgimnazjalnych;

3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;

4) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i dalszego kształcenia;

5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

Art.39. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania gimnazjum, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor gimnazjum.

Rozdział 7
Rodzice (opiekunowie)

Art.40. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

1) zapisanie dziecka do gimnazjum do końca kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szkołę podstawową;

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

Art.41. 1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;

2) porad pedagoga i psychologa szkolnego;

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;

4) występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum;

5) wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi gimnazjum oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania swojego dziecka;

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu i współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami;

3) bieżące analizowanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka zapisywanych w indeksie ucznia;

4) informowanie wychowawcy lub pedagoga o istotnych w procesie dydaktycznym dysfunkcjach lub chorobach dziecka;

5) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

Art.42. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez m.st. Warszawa. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Art.43. 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę gimnazjum.

Art.44. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art.45. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej:

1) uczniów;

2) rodziców;

3) nauczycieli ;

4) pozostałych pracowników szkoły.

Art.46. Zmiany w statucie muszą być przegłosowane zwykłą większością głosów w obecności 2/3 członków Rady Pedagogicznej.

Art.47. Integralną część statutu stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1: Program Wychowawczy Gimnazjum;

Załącznik nr 2: Program Profilaktyczny;

Załącznik nr 3: Regulamin Szkoły;

Załącznik nr 4: Szkolny System Oceniania;

Załącznik nr 5: Regulamin Rady Pedagogicznej;

Załącznik nr 6: Regulamin Samorządu;

Załącznik nr 7: Regulamin Biblioteki;