Zapraszamy na nową stronę szkoły:                                   
      www.liceumtwarda.edu.pl

Rekrutacja uzupełniająca rok szkolny 2017/2018ukryj

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowej z języka angielskiego - część ustna wywieszone są na terenie szkoły.
Szkoła czynna w godzinach 7.00-21.00.


Wyniki nie mogą być opublikowane w Internecie ze względu na ochronę danych osobowych.

--------------------------------------------------------------------------------

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowej z języka angielskiego i języka niemieckiego są już wywieszone na terenie szkoły.
Szkoła czynna w godzinach 7.00-21.00.

Część ustna z języka angielskiego rozpocznie się o godz.12.00 we wtorek
22 sierpnia 2017

Wyniki nie mogą być opublikowane w Internecie ze względu na ochronę danych osobowych.

Przepraszamy za utrudnienie.

----------------------------------------------------
Uczniowie zainteresowani przyjęciem do naszej szkoły, mogą złożyć formularz (poniżej do pobrania) w sekretariacie codziennie w godz. 8.00 - 16.00.

Kandydat, jeżeli nie pisał sprawdzianu kompetencji językowej może przystąpić do tego sprawdzianu w wyznaczonym poniżej terminie.

Sprawdzian kompetencji językowej w rekrutacji uzupełniającej odbędzie się:

21 sierpnia 2017 (poniedziałek).

- język angielski( część pisemna) godz. 9.00

- język niemiecki godz. 11.00

Część ustna sprawdzianu kompetencji językowej z języka angielskiego odbędzie się 22 sierpnia 2017r. Godzina zostanie podana po zakończeniu części pisemnej sprawdzianu


Uczniowie powinni mieć ze sobą aktualną legitymację lub inny dowód tożsamości.
Zapraszamy

Formularz do rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2017/2018Podręcznki do LOukryj

Rekrutacja do klas pierwszych CLV LO z Oddz.Dwujęzycznymi _2017/18ukryj

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające
na rok szkolny 2017/2018


Pobierz i przeczytaj:

Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

W rekrutacji do CLX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie będą punktowane konkursy wiedzy umieszczone w wykazie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty o zasięgu ogólnopolskim.

Wykazu zawodów wiedzy_lista KO

Wykaz zawodów wiedzy cd...

Uczniowie zakwalifikowani do części ustnej sprawdzianu z j.angielskiegoukryj

Informacją o zakwalifikowaniu się do części ustnej sprawdzianu kompetencji językowej z języka angielskiego będzie opublikowana 27.05(sobota)o godz. 12.00 na stronie i wywieszona na terenie szkoły.

Do części ustnej sprawdzianu kompetencji językowej z języka angielskiego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 20 pkt

Wyniki z języka angielskiego część pisemna_piątek

Informacja dla kandydatówukryj

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminu przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim z części ustnej informuję, że w przypadku kolizji terminu egzaminu ustnego
z wyjazdem kandydata na Zieloną Szkołę będzie możliwość przystąpienia do egzaminu z części ustnej

w dniu 5.06.2017r (poniedziałek).

Godziny przeprowadzenia części ustnej sprawdzianu kompetencji językowych zostaną podane na stronie szkoły oraz w dniu pisania sprawdzianu kompetencji tj. 26 maja. W sytuacji wyżej opisanej uprzejmie proszę kandydatów o doniesienie do sekretariatu szkoły Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 zaświadczenia wydanego przez gimnazjum do którego kandydat uczęszcza o wyjeździe na zieloną szkołę w okresie od 29 maja - 31 maja 2017r.

Z poważaniem
Wanda Turlej

Liczba uzyskanych punktów rekrutacyjny po sprawdzianieukryj

Dołącz do grona Twardzieli !ukryj

CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
powstaje na bazie Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego z ul. Twardej

Ucz się w twórczej i życzliwej atmosferze. Rozwijaj swoje talenty.
Indywidualizujemy wymagania i wzmacniamy mocne strony osobowości, wspieramy kształtowanie charakteru.

Szkole patronują

- Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ,
- Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
- Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej


umożliwi to licealistom udział w cyklicznych wykładach i warsztatach,
dostęp do nowoczesnych laboratoriów, korzystanie z materiałów dydaktycznych.

Współpraca międzynarodowa

• Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (państwowy egzamin DSD II)
• Współpraca z British Council ( Advance)
• Wymiany zagraniczne z Niemcami, Belgią, Holandią, Włochami
• Zajęcia z native speakerami w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim

Zajęcia dodatkowe

• Zimowa Szkoła Matematyczna we współpracy z ośrodkami akademickimi
• Olimpiada Matematyczna Lingwistyki
• Wiosenna Szkoła Humanistów (wyjazdowe warsztaty tematyczne)
• Warsztaty teatralne w czterech językach
• Coroczny przegląd teatrów szkolnych „TREMA”
• Wolontariat

Proponowane profile klas w roku szkolnym 2017/2018ukryj

1A - Klasa dwujęzyczna angielska, hum. (j. polski, historia)

I język angielski - 8 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język niemiecki lub hiszpański -3 godziny

------------
1B - Klasa dwujęzyczna angielska, mat - fiz, II język niemiecki lub hiszpański

I język angielski - 8 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język niemiecki lub hiszpański -3 godziny

-----------
1D - Klasa dwujęzyczna niemiecka, biol-chem, II język angielski

I język niemiecki - 8 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język angielski -3 godziny

----------
1H - Klasa mat-geo, z rozszerzonym j. hiszpańskim, II język angielski

I język hiszpański - 6 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język angielski -2 godziny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

1A - Język polski,matematyka, historia, język obcy

1B - Język polski,matematyka,fizyka, język obcy

1D - Język polski,matematyka, biologia, język obcy

1H - Język polski, matematyka, geografia, język obcy

Sprawdzian kompetencji językowychukryj

Sprawdzian umiejętności językowych do oddziałów dwujęzycznych
z językiem angielskim organizowany jest wspólnie z:


1) II L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie,

2) XXX L.O. im. Jana Śniadeckiego w Warszawie,

3) XXXIII L.O. Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie,

4) XXXV L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa w Warszawie,

5) XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie,

6) XL L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie,

7) XCIX L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta w Warszawie,

8) CXXXVII L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana w Warszawie,

9) CLVIII L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
w Warszawie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawdzian z języka niemieckiego jest wzajemnie uznawany na mocy
porozumienia dyrektorów szkół przez warszawskie licea
prowadzące oddziały dwujęzyczne z językiem niemieckim.

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po Twardej