NASZA SZKOŁAukryj

Gimnazjum nr 42 powstało w 1999 roku
na bazie Szkoły Podstawowej nr 164.

Tradycję szkoły tworzymy poprzez:

 1. Obozy integracyjne klas pierwszych
 2. Obchody dnia absolwenta
 3. TREMA Twardy Remanent Artystyczny
 4. Uroczystość wręczenia dyplomów w galerii im. Porczyńskich
 5. Indeksy gimnazjalisty
 6. Jednolity strój szkolny

We wszystkich klasach drugich uczymy filozofii. Wszyscy uczniowie uczą się informatyki i języków obcych w 15 osobowych grupach. W klasach dwujęzycznych uczą nauczyciele native speakerzy.

Sukcesy osiągamy dzięki doświadczonej kadrze nauczycielskiej oraz bazie dydaktycznej, na którą składają się :

 1. 52 % nauczycieli dyplomowanych, w tym 17 nauczycieli z wykształceniem wielokierunkowym
 2. Nowoczesne pracownie przedmiotowe: fizyczne, chemiczne, geograficzne i inne wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe,
 3. Sale lekcyjne wyposażone w podręczniki, atlasy i leksykony
 4. Ponad 100 nowoczesnych komputerów z dostępem do Internetu,
 5. Skomputeryzowana biblioteka z dostępem do Internetu,
 6. Stołówka i sklepik szkolny
 7. Zespół pedagogiczno - psychologiczny (psycholog, pedagog, reedukator),
 8. Monitoringowy system ochrony

Prowadzimy wiele różnego typu zajęć pozalekcyjnych m.in:

 1. Koła przedmiotowe
 2. Koła teatralne w języku niemieckim i angielskim
 3. Koło teatralne KaTaKeTeKyTy
 4. Zajęcia kaligrafii
 5. Koło brydża sportowego
 6. Zajęcia sportowe i rekreacyjne
 7. Koło rowerowe
 8. Koło strzeleckie
 9. Konsultacje przedmiotowe

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy Kandydatów, że od 1 września 2016 r.
Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 będzie miało siedzibę przy ul Żywnego 25 (Mokotów).


Spotkanie informacyjne, postępowanie rekrutacyjne oraz sprawdzian uzdolnień kierunkowych będą prowadzone w dotychczasowej siedzibie przy ul. Twardej 8/12.

Szanowni Państwo przypominamy ważne, najbliższe terminy:

- w dniu 17.08.2016 r. o godz. 15.00 będzie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

- kandydaci zakwalifikowani do naszego gimnazjum w dniach od 18 do 19.08.2016 r. do godz. 15.00 składają oryginały wymaganych dokumentów.
Wraz z dokumentami kandydaci składają:
- 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia;
- kartę zdrowia ucznia (ze szkoły podstawowej);
- wpłacają 45 zł na krawat i identyfikator.
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie, Kandydat nie zostanie przyjęty do gimnazjum.

-listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostanie podana 22.08.2016r. do godz. 15.00

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem:/od 4 kwietnia/
www.gimnazja.edukacja.warszawa.pl

WAŻNE TERMINY:

- od 11 kwietnia do 10 maja do godz. 16.00 - Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły:
•wypełniają w systemie informatycznym wniosek,
•drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów, składają w gimnazjum pierwszego wyboru.

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Sekretariat przyjmuje wnioski w godzinach 8.00-16.00.

W dniu 18 maja o godzinie 9.00 Kandydaci, przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w gimnazjum, które prowadzi oddział dwujęzyczny umieszczony najwyżej na liście preferencji kandydata (w systemie elektronicznej rekrutacji jest informacja które to gimnazjum).

Wynik punktowy sprawdzianu (0-200 pkt) pomnożony przez współczynnik 0,19 stanowi liczbę punktów rekrutacyjnych. do 31 maja do godz. 15.00 w systemie elektronicznej rekrutacji będzie podany wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

Do oddziałów dwujęzycznych przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (w naszym gimnazjum próg zaliczeniowy wynosi 1 )

W przypadku większej liczby kandydatów przystępujących do testu, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wynik sprawdzianu OKE po VI klasie - wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2. max 40 pkt

 2. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych- wynik punktowy np.:200 pkt x 0,19= 38 pkt rekrutacyjnych (taki wynik będzie widoczny w systemie)

 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 5 pkt

 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;-max 13 pkt

 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu max 2 pkt

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum dwujęzycznego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez Kandydatów, na kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata, (0,1 pkt)
- niepełnosprawność kandydata, (0,1 pkt)
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, (0,1 pkt)
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, (0,1 pkt)
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, (0,1 pkt)
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, (0,1 pkt)
- objęcie kandydata pieczą zastępczą (0,1 pkt).

(do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniu MEN w sprawie przeliczania na poszczególne punkty (…) oraz uchwale Nr XX/500/2015 Rady m.st. Warszawy, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów.)

WAŻNE:

Zgodnie z art. 20d ust. 1 ustawy o systemie oświaty laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym.

Planujemy utworzenie sześciu klas pierwszych:


klasa 1A- dwujęzyczna polsko-angielskia z rozszerzonym programem humanistycznym
klasa 1B- dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzonym programem matematyki
klasa 1C- dwujęzyczna polsko-angielska
klasa 1D- dwujęzyczna polsko-niemiecka z rozszerzonym programem języka angielskiego
klasa 1E- dwujęzyczna polsko-niemiecka z rozszerzonym programem matematyki
klasa 1H- dwujęzyczna polsko - hiszpańska z rozszerzonym programem języka angielskiego

Oferta w roku szk. 2016/2017

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 zapewnia wysoki poziom nauczania, o czym świadczą bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na egzaminach gimnazjalnych, liczne sukcesy odnoszone w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach.

 • wysoki standard edukacyjny ze wszystkich przedmiotów
 • naukę dwóch języków obcych w podziale na grupy uwzględniając stopień zaawansowania
 • doświadczoną kadrę, o wysokich kwalifikacjach
 • bogata ofertę zajęć fakultatywnych - możliwość rozwoju zainteresowań
 • szanse indywidualnego rozwoju dla uczniów zdolnych
 • atmosferę w szkole sprzyjającą nauce, ale też zabawie i własnej aktywności uczniów

Oferta klas

Klasa dwujęzyczna polsko - hiszpańska

Intensywna nauka języka hiszpańskiego od podstaw. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel hiszpański. Stopniowo uczniowie przygotowują się do nauki innych przedmiotów w języku hiszpańskim. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych. Klasa dla dzieci uzdolnionych językowo. Drugi język - angielski nauczany wg. rozszerzonego programu, z podziałem na grupy wg. stopnia zaawansowania

Klasa dwujęzyczna polsko-niemiecka

Intensywna nauka języka niemieckiego od podstaw. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel niemiecki. Od klasy II wprowadzona jest nauka dwóch przedmiotów po niemiecku. W klasie III uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu DSD I. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych. Klasa dla dzieci uzdolnionych językowo. Drugi język - angielski nauczany wg. rozszerzonego programu, z podziałem na grupy wg. stopnia zaawansowania

Klasa dwujęzyczna polsko-niemiecka z rozszerzonym programem matematyki

Nauka języka niemieckiego od podstaw. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel niemiecki. Od klasy II wprowadzona jest nauka dwóch przedmiotów po niemiecku. Realizowany jest innowacyjny program matematyki. W klasie III uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu DSD I. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych. Klasa dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki i języków obcych. Drugi język - angielski z podziałem na grupy wg. stopnia zaawansowania

Klasa dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzonym programem humanistycznym

Nauka języka angielskiego jako kontynuacja nauki po szkole podstawowej. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel anglojęzyczny. Stopniowo uczniowie przygotowują się do nauki innych przedmiotów po angielsku począwszy od klasy drugiej. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych lub z międzynarodową maturą. Klasa dla dzieci uzdolnionych humanistycznie i językowo. Drugi język - niemiecki nauczany z podziałem na grupy wg. stopnia zaawansowania.

Klasa dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzonym programem matematyki

Nauka języka angielskiego jako kontynuacja nauki po szkole podstawowej. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel anglojęzyczny. Uczniowie przygotowują się do nauki innych przedmiotów po angielsku. Realizowany jest innowacyjny program matematyki. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych lub z międzynarodową maturą Klasa dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki i języków obcych. Drugi język - niemiecki nauczany z podziałem na grupy wg. stopnia zaawansowania.

Klasa dwujęzyczna polsko-angielska

Intensywna nauka języka angielskiego jako kontynuacja nauki po szkole podstawowej. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel anglojęzyczny. Stopniowo uczniowie przygotowują się do nauki innych przedmiotów po angielsku. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych lub z międzynarodową maturą. Klasa dla dzieci uzdolnionych językowo. Drugi język - hiszpański nauczany z podziałem na grupy wg. stopnia zaawansowania.

Gimnazja dwujęzyczne ze współnym sprawdzianem:Rozwiń

PRZEPISY DOTYCZĄCE REKRUTACJIRozwiń

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po szkole