Zapraszamy na nową stronę szkoły:                                   
      www.liceumtwarda.edu.pl

Ubezpieczenie NNW - zgłaszanie szkodyukryj

Nr polisy: INB - 029890 (obowiązujący do dnia 31 sierpnia 2017r)

Nr polisy: PWA - 128913 (obowiązujący od dnia 1 września 2017r)

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. www.gothaer.pl


Zgłoszenie szkody:

- telefonicznie 22 469 69 69 (od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 18.00). Można również, w urządzeniach mobilnych opartych na systemie Android i IOS, zainstalować Aplikację mobilną - Gothaer Pomoc (www.gothaer.pl => poradnik => Gothaer Pomoc), która ma zapisany ten numer telefonu w opcji „Zgłoś szkodę”

- przez internet: www.gothaer.pl => Zgłoś szkodę =>Zgłoś szkodę online => Szkody osobowe ( pasek w kolorze niebieskim w dolnej części ekranu) => Formularz zgłoszenia szkody NNW szkolne.

Dalej wg instrukcji na ekranie

- za pośrednictwem Poczty Polskiej, dostarczając wypełniony formularz zgłoszenia szkody i kserokopie pozostałych dokumentów na adres: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Formularz zgłoszenia szkody do pobrania spod adresu:

https://www.gothaer.pl/download/prod/71323.pdf

lub

www.gothaer.pl => Ubezpieczenia dla Firm => Wypadkowe => Ubezpieczenie dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata” => Dokumenty => Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia „Oświata”

W jakich przypadkach zasadne jest zgłoszenie szkody?

Z zakresu świadczeń podstawowych:

 1. Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu).
 2. Ubezpieczony zmarł w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia wypadku (świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego).
 3. W procesie leczenia, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, zostały poniesione koszty nabycia środków pomocniczych zaleconych przez lekarza, takich jak: gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne, okulary, aparaty słuchowe (zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych).
 4. Niezdolność do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem przekroczyła 31 dni (zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy).
 5. W następstwie nieszczęśliwego wypadku uczeń nie mógł uczęszczać do szkoły przez okres minimum 14 dni szkolnych (świadczenie z tytułu korepetycji).
 6. Ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50% (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę).
 7. Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 48 godzin w związku z pogryzieniem przez zwierzę lub pokąsaniem przez owady (jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub pokąsania przez owady).

Z zakresu świadczeń dodatkowych:

 1. W związku z nieszczęśliwym wypadkiem zostały poniesione na terenie Polski, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wypadku, zalecone przez lekarza, udokumentowane , nie pokryte z ubezpieczenia społecznego lub innego tytułu, koszty:

- wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych i operacji

- zakupu leków i środków opatrunkowych

- transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

- odbudowy stomatologicznej zębów

- leczenia usprawniającego w tym rehabilitacji

- operacji plastycznych

(Klauzula nr 1 Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku)

 1. W związku z nieszczęśliwym wypadkiem Ubezpieczony przebywał szpitalu co najmniej trzy dni w przypadku pierwszego pobytu w szpitalu oraz co najmniej jeden dzień w przypadku kolejnego pobytu w szpitalu związanego z tym samym wypadkiem.

(Klauzula nr 2 Świadczenie szpitalne)

 1. Jeżeli został orzeczony uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 61% w ciągu 12 miesięcy od zajścia nieszczęśliwego wypadku

(Klauzula nr 3 Świadczenie progresywne)

 1. W przypadku zachorowania tj. pojawienia się pierwszych objawów i zdiagnozowania w okresie ubezpieczenia:

- choroby nowotworowej złośliwej

- niewydolności nerek

- porażenia kończyn

- utraty wzroku

- utraty słuchu

- cukrzycy typu 1

- przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C

- sepsy

- boreliozy lub odkleszczowego zapalenia opon

- chorób wywołanych przez pneumokoki i meningokoki

- wirusa AH1/N1 potwierdzonego serologicznie badaniem laboratoryjnym

- przeszczepu: nerek, serca, płuc, wątroby lub trzustki oraz poddania się Ubezpieczonego operacji chirurgicznej rozumianej jako niezbędny z medycznego punktu widzenia, inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym przez wykwalifikowany personel medyczny, połączony z przecięciem tkanek, w trakcie pobytu w szpitalu, mający na celu wyleczenie lub zmniejszenie objawów urazu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub choroby, której pierwsze objawy oraz zdiagnozowanie przez lekarza wystąpiły w okresie ubezpieczenia

(Klauzula nr 6 Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej Ubezpieczonego)

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szk. 2017/18 (godz.17.00 - 20.00)ukryj

11 września 2017Spotkanie rodziców uczniów klasy 1_LO z dyrekcją szkoły i wychowawcami (sala gimnastyczna) o godz. 17.00.

Zebranie rodziców z wychowawcami: kl. II_G i III_G

Ze względu na wymianę, zebranie rodziców 3D_G, odbędzie - 7 września 2017r godz. 17.00
a klasy 3E_G odbędzie się w dniu 6 września o godz. 17.00
23 października 2017dzień otwarty dla rodziców
11 grudnia 2017 zebranie rodziców uczniów klas I, II, i III - informacje o ocenach niedostatecznych i ocenach zachowania
5 lutego 2018zebranie podsumowujące I semestr
12 marca 2018zebrania rodziców klas III (procedury egzaminu gimnazjalnego), dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I i II
14 maja 2018 zebranie rodziców - inf. o proponowanych ocenach na koniec roku i ocenach zachowania

I semestr 1.09.2017 - 12.01.2018

12.01.2018 - koniec wystawiania ocen za I semestr

29.01.2018 - rady klasyfikacyjne i zatwierdzająca

II semestr 29.01 2018 - 22.06.2018

08.06.2018 - koniec wystawiania ocen rocznych


11.06.2018 - rady klasyfikacyjne

14.06. 2018 - rada zatwierdzająca

KALENDARZ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018ukryj

4 września 2017uroczysta inauguracja roku szkolnego
2-3 listopada 2017dni wolne od zajęć lekcyjnych
22 grudnia 2017dzień wolny od zajęć lekcyjnych
23 – 31 grudnia 2017zimowa przerwa świąteczna
20 września 2017obóz integracyjny klas I_LO
15 - 28 stycznia 2018ferie zimowe
29 marca - 03 kwietnia 2018wiosenna przerwa świąteczna
18 - 20 kwietnia 2018egzaminy gimnazjalne klas III; sprawdziany roczne klas II
30 kwietnia 2018rdzień wolny od zajęć lekcyjnych
2-4 maja 2018rdni wolne od zajęć lekcyjnych
1 czerwca 2018rdzień wolny od zajęć lekcyjnych
22 czerwca 2018zakończenie roku szkolnego 2017/2018

RADA RODZICÓWukryj

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2017/2018:


Przewodnicząca - p. Agnieszka Gamdzyk
V-ce Przewodniczący - p. Sylwia Mikulec
Skarbnik - p. Aneta Jodłowska
Sekretarz - p. Norbert Czaja

Składka na fundusz Rady Rodziców pozostaje w roku szkolnym 2017/2018 bez zmian tzn. 30,00 zł miesięcznie za jedno dziecko i 25,00 zł za każde kolejne dziecko w naszej szkole.

Ze składek tych realizujemy wiele wydatków. W ubiegłym roku były to m.in.: opłata za program Librus dla całej szkoły, monitoring, zakup podręczników do sal lekcyjnych, stale dostępna woda w dystrybutorach, wsparcie zakupów polsko- i obcojęzycznych książek, audiobooków i filmów do biblioteki szkolnej, wsparcie obsługi ksero, stypendia dla najlepszych uczniów, dopłaty do wycieczek szkolnych i klasowych, zakup nagród w konkursach szkolnych, organizacja Szkolnego Dnia Sportu, organizacja Turnieju Gier Planszowych, wsparcie finansowe przeglądu teatrów szkolnych, naprawa sprzętu dyskotekowego, wsparcie zakupów materiałów do prac plastycznych i innych w bieżących działaniach szkoły, zapomoga dla kilkorga uczniów, których rodziny znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, wynajem sali w Galerii Porczyńskich na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów za szczególne osiągnięcia uczniów naszej szkoły, dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł do kosztów wymiany językowej bądź wycieczki klasowej, dofinansowanie balu gimnazjalisty.

Mając na uwadze, że z wydatków korzysta cała społeczność szkolna, będziemy wdzięczni za solidarne płacenie składek przez wszystkich rodziców.

Wpłat prosimy dokonywać WYŁĄCZNIE przelewem na konto w banku
Konto podstawowe Pekao SA 85 1240 6247 1111 0000 4979 1862.

konto dodatkowe - wyłącznie dla potrzeb wyjazdów (integracyjnych, zielone szkoły, wyjazdy matematyczne/humanistyczne/językowe itp.)
34 1240 6175 1111 0010 6699 4049

W przelewie prosimy podać KONIECZNIE: 1) imię i nazwisko DZIECKA, 2) klasę do której chodzi, 3) okres za jaki płacona jest składka.

KONTAKT z Radą Rodziców - najlepiej przez swoich przedstawicieli klasowych w Radzie Rodziców, bądź na adres: rodzicegim42@gmail.com

STOŁÓWKA SZKOLNARozwiń

Płatność za maj 162zł/ odliczono dn. 2;4;31.05/płatność do 25.04.18r Wyjątek: - kl 2d odlicza dn. 24 i 25.04/ do zapłaty 144zł - kl 1d odlicza za wyjście dn. 27.04 do zapłaty 153zł - kl 2b odlicza za wszystkie dni wymiany 10;11;14;15;16;17.05. do zapł. 108zł /za posiłki dn. 10 i 16.05. płatne oddzielnie/ - kl 2h wyjazd od 14-18.05. do zap laty 117zł - kl 2a odlicza dn. 23;24;25.05/ do zapłaty 135zł /jedzą tylko 22.05/
Jadłospis obowiązujący w dniach:   -
Jadłospis na nowej stronie
Poniedziałek www.liceumtwarda.edu.pl

SEKRETARIATRozwiń

GABINET PIELĘGNIARKIRozwiń

Pedagog Psycholog reedukator

Godziny pracy
Pedagog
Gabriela Augustynowicz
psycholog
Maciej Misztal
psycholog
Agnieszka Róg
redukator
poniedziałek
9.00 - 14.00
poniedziałek
11.00 - 16.00
poniedziałek
7.00 - 10.00
wtorek
9.00 - 13.00
wtorek
11.00 - 16.00
wtorek
7.00 - 10.00
środa
9.00 - 14.00
środa
8.00 - 13.00
środa
8.00 - 12.00
czwartek
8.00 - 13.30
czwartek
8.00 - 13.00
czwartek
14.30 - 17.30
piątek
9.00 - 13.00
14.45 - 15.30
piątek
8.00 - 13.00

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po Twardej